9/11 – Ground Zero

Sept. 12, 2001

© 2022 Stephen Shames / POLARIS PORTFOLIO