Childhood & Youth

© 2024 Stephen Shames / POLARIS PORTFOLIO