Childhood & Youth

© 2021 Stephen Shames / POLARIS PORTFOLIO