Childhood & Youth

© 2018 Stephen Shames / POLARIS PORTFOLIO / STEVEN KASHER GALLERY