Childhood & Youth

© 2020 Stephen Shames / POLARIS PORTFOLIO