Childhood & Youth

© 2019 Stephen Shames / POLARIS PORTFOLIO