Childhood & Youth

© 2023 Stephen Shames / POLARIS PORTFOLIO